|  Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |    NEP 2020

Helpline for Examination related Queries for SNDTWU

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई

Helpline for Examination related Queries for SNDTWU

विद्यार्थ्यांना परीक्षेसंदर्भात अडचणी आल्यास विद्यापीठनिहाय हेल्पलाईन नंबर यांचा तपशील

Please contact for any Exam related Queries

  • श्री. उमाकांत जाधव : ९८९२१४६२४२
    Shri. Umakant Jadhav-  9892146242  

  • श्रीमती सुलभा पोवार : ९९३०१७७८३१
    Ms. Sulabha Pawar- 9930177831